شرح وظایف

رئیس سازمان

 • نظارت بر اجرای دقیق آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و ضوابط مربوطه.
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای توسعه فضای سبز شهری.
 • اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور ذیربط و تلاش در حفاظت و اموال و دارایی ها و ایجاد منابع پایدار.
 • نظارت بر تدوین سیاست ها و خط مشی های اجرایی لازم در خصوص اعمال ضوابط توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز.
 • نظارت بر  مکانیزه نمودن سیستم های کنترل هوشمند در راستای تقلیل بازرسی فیزیکی و کنترل تخلفات.
 • نظارت بر تهیه، تدوین و اجرای طرح جامع فضای سبز شهر شیراز.
 • نظارت بر تهیه، تدوین و انتشار دستورالعمل های فنی و کاربردی، مقالات، کتب و نشریات تخصصی به منظور ارتقای سطح دانش و بهره گیری علاقمندان، کارگزاران و مجریان طرح های فضای سبز.
 • نظارت بر تهیه و تدوین طرح های محدود و یا جامع توسعه فضای سبز شهری.
 • نظار ت و برنامه ریزی جهت بکارگیری انرژی های نو و پاک.
 • نظارت بر کلیه امور اداری، مالی و درآمدی با توجه به ضوابط تعیین شده .
 • نظارت بر صورت وضعیت ها، اسناد مالی و کلیه اسناد معامله ها و قراردادها.
 • نظارت و کنترل بر طراحی‌های قابل برون سپاری .
 • نظارت بر فعالیت های علمی و تخصصی سازمان جهت آشنایی با جدیدترین سیستم­ها با هدف بهینه­سازی.
 • اتخاذ تدابیر مناسب، بهبود و افزایش کارایی و نظارت بر بخش های مختلف.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف .

اداره مالی و اقتصادی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر کلیه امور مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری با توجه به ضوابط تعیین شده و اختیارات تفویض شده.
 • بررسی و ارایه طرح های اقصادی متناسب ونیز منابع درآمدی پایدار با همکاری معاونت مالی و اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری.
 • اقدام در جهت جذب سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری.
 • تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفریغ بودجه و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • کنترل و بررسی صورت وضعیت ها و اسناد مالی.
 • انجام معامله ها و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها.
 • تهیه و کنترل اعتبارهای مصوب و پیش بینی اعتبارهای آینده و کنترل جذب بودجه سال جاری.
 • نظارت بر انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت و نیز تهیه و تنظیم کلیه اسناد معامله و قراردادها.
 • مدیریت بر حفظ و نگهداری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول.
 • تعیین نحوه انجام و ارجاع کار و برآورد قیمت کارشناسی برای انجام پروژه‌ها با رعایت ضوابط مربوطه.
 • بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمدی پایدار در حوزه کاری سازمان.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

اداره برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهیه برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت در راستای اهداف حوزه و نظارت بر حسن اجرای پروژه ها مطابق با برنامه زمانبندی آنها.
 • نیازسنجی و برنامه ریزی جهت انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش های لازم در راستای وظایف و ماموریت حوزه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی.
 • همکاری در تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه، اصلاح بودجه، متمم و تفریغ بودجه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات موردنیاز و نظارت بر اجرای آن.
 • نظارت بر پیاده سازی ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب، تطبیق وضعیت نیروی انسانی با آن و نیازسنجی و بکارگیری نیروهای جدید از طریق اداره کل سرمایه انسانی شهرداری.
 • اقدام در جهت توسعه، تعالی، توانمند سازی، ایمنی و بهداشت کارکنان، همچنین انجام مراحل ترفیع، ارتقاء و انتصاب طبق مقررات و اختیارات تفویضی.
 • نظارت بر انضباط اداری کارکنان (ورود، خروج، مرخصی، ماموریت و ...) و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.
 • نظارت بر ارتباط اداری حوزه با اشخاص حقوقی یا حقیقی از لحاظ مکاتبات با رعایت مقررات مربوط به مکاتبات اداری و آیین نگارش .
 • بررسی و تجدید نظر در سیستم ها و روش های انجام کار به منظور جلوگیری از دوباره کاری در جهت بهبود و بالندگی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی.
 • نظارت بر امور رایانه ای (سخت افزار، نرم افزار، شبکه و ...) و تامین احتیاجات مربوطه با هماهنگی سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی عملکرد سازمانی با هماهنگی حوزه های مرتبط.
 • ارایه آموزش های شهروندی مورد نیاز  در زمینه توسعه، حفظ و حراست از فضای سبز با هماهنگی حوزه های ذیربط.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

 

معاونت سیما و منظر شهری

معاون

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر تهیه طرح های نیازسنجی با هدف بهسازی محیطی و زیباسازی شهری.
 • برنامه­ریزی، سیاستگذاری، راهبری و نظارت ­بر کلیه امور تحقیقاتی، آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی و ترویجی سازمان و برنامه­ریزی و اجرای برنامه­های توسعه سازمان در چارچوب سیاست­های سازمان و شهرداری شیراز.
 • نظارت بر تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در حوزه زیباسازی و بهسازی محیطی بر اساس    طرح های شهری مصوب و ابلاغ به مناطق  .
 • نظارت بر بهسازی و زیباسازی محیط شهری و عملکرد مناطق .
 • مدیریت و راهبری اجرای پروژه­های تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهشی و حمایت از پایان­نامه­های دانشجویی .
 • سیاست­گذاری و راهبری جهت به­کارگیری توان انسانی، علمی، مالی و تحقیقاتی مؤسسات و نهادهای بخش خصوصی و مردم ­نهاد .
 • نظارت بر تهیه و تدوین ضوابط و مقررات تبلیغات در فضاهای شهری، تابلوهای معرف کاربری و نظارت بر حسن اجرای آن ها.
 • نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به نظارت بر تبلیغات شهری و نظارت بر حسن اجرای آن ها.
 • نظارت بر طراحی پلاک های املاک و تابلوهای نامگذاری معابر و پانل های نصب آگهی تبلیغاتی جهت نما در بزرگراه ها و سر پناه ایستگاه های اتوبوس، تاکسی و ... و نظارت بر حسن اجرای آن ها.
 • نظارت بر صدور مجوز نصب هرنوع تابلو کاربری و یا آگهی در سطح شهر و سردرب اماکن عمومی و تجاری با توجه به آیین نامه های مربوطه.
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف

اداره زیباسازی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهیه طرح های نیازسنجی با هدف بهسازی محیطی و زیباسازی شهری.
 • سیاست گذاری مناسب و تهیه دستورالعمل های لازم در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و عموم مردم در جهت زیباسازی شهر.
 • تهیه طرح های زیباسازی و بهسازی محیطی در تعامل با بخش طراحی شهری و مناطق شهرداری.
 • تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در حوزه زیباسازی و بهسازی محیطی بر اساس طرح های شهری مصوب  .
 • نظارت بر بهسازی و زیباسازی محیط شهری و عملکرد مناطق شهرداری در این زمینه و ارایه گزارش های لازم به مدیران مافوق و مناطق جهت اطلاع و اقدام.
 • طراحی و زیباسازی محیط و معابر پارک ها و فضاها و باغ های عمومی مانند رنگ آمیزی، تزیین، گل آرایی، پیرایش جداول و... .
 • طراحی و نصب تندیس ها و یادمان ها در میادین و پارک ها متناسب با ارزش ها و شعایر مذهبی، فرهنگی، ملی و همچنین در جهت تقریب حس زیبایی شناسی در شهروندان با رعایت مقررات مربوط.
 • تهیه طرح جامع روشنایی و نورپردازی فضاها، عناصر و نمادهای شهری و همچنین طراحی و اجرای فواره ها، آب نماها و نورپردازی آن و نظارت بر نورپردازی اماکن عمومی شهر در جهت زیباسازی فضاها.
 • تهیه طرح های آذین بندی و چراغانی در ارتباط با برگزاری اعیاد و جشن های مذهبی و میهمانی و نظارت بر حسن اجرای آن ها توسط مناطق و واحدهای اجرایی مربوطه.
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف .

اداره ساماندهی تبلیغات شهری

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهیه و تدوین ضوابط و مقررات تبلیغات در فضاهای شهری، تابلوهای معرف کاربری و نظارت بر حسن اجرای   آن ها.
 • تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به نظارت بر تبلیغات شهری و نظارت بر حسن اجرای آن ها.
 • طراحی پلاک های املاک و تابلوهای نامگذاری معابر و پانلهای نصب آگهی تبلیغاتی جهت نما در بزرگراه ها و    سر پناه ایستگاه های اتوبوس، تاکسی و امثالهم و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • صدور مجوز نصب هرنوع تابلو کاربری و یا آگهی در سطح شهر و سردرب اماکن عمومی و تجاری با توجه به آیین نامه های مربوطه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های خاص در این زمینه.
 • برنامه ریزی، سیاستگذاری، هدایت و نظارت در امر تبلیغات محیطی.
 • نظارت بر امور قراردادها و جذب و وصول درآمدها و مطالبات در زمینه تبلیغات شهری.
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف .

 

معاونت فنی و اجرایی

معاون

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • دریافت، مطالعه و اجرای دقیق آخرین نسخه دستورالعمل­ها، بخشنامه­ها و ضوابط و مقررات درون­سازمانی شهرداری شیراز، شورای شهر، آیین­نامه حفظ و گسترش فضای­سبز شهرها و دیگر قوانین ملی مرتبط با حفظ و نگهداری بوستان­های زیرمجموعه.
 • نظارت­ بر عملکرد پیمانکاران نگهداری فضای­سبز در زمینه حفظ، کنترل و ارتقای سلامت فضای­سبز در اختیار شهرداری مناطق و سازمان.
 • نظارت بر برقراری ارتباط موثر و مداوم با اساتید و پژوهشگران گیاه پزشکی با هدف اطلاع از آخرین یافته­ها در زمینه شناسایی، کنترل و پیشگیری از بیماری­ها و آفات اشجار و گیاهان شهری.
 • نظارت بر خرید، نصب و راه­اندازی تجهیزات و تأسیسات مرتبط ­با تأمین، انتقال و توزیع آب بین پارک­ها و فضاهای سبز شهری.
 • نظارت­ بر توزیع آب بین پارک­ها و فضاهای سبز شهری حسب درخواست و اولویت­بندی اعلام­شده.
 • نظارت بر صورت­وضعیت­های نگهداری فضای سبز در پروژه­های ذی­ربط.
 • سیاست­گذاری، راهبری و نظارت ­بر تهیه، تدوین، به­روزرسانی و اجرای استانداردها، دستورالعمل­ها، ضوابط و معیارهای درون­سازمانی در زمینه تأسیسات، تجهیزات، فرآورده­ها، محصولات و زیرساخت­های بوستان­ها و فضاهای سبز شهری.
 • سیاست­گذاری و راهبری جهت به­کارگیری توان انسانی، علمی، مالی و تحقیقاتی مؤسسات و نهادهای بخش خصوصی و مردم ­نهاد (NGOها) و نظارت و ارزشیابی عملکرد و فعالیت­های این مؤسسات.
 • مدیریت و راهبری اجرای پروژه­های تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهشی و حمایت از پایان­نامه­های دانشجویی با هدف افزایش بهره­وری، کاهش ضایعات، بهبود اثربخشی و کارایی.
 • نظارت و ارزشیابی پیمانکاران جهت بهبود کیفی فرآورده­های مرتبط با فضای سبز و بکارگیری شیوه­های جدید شناسایی، درمان و مبارزه با آفات و بیماری­های گیاهی در فضای سبز.
 • برنامه­ریزی، راهبری و نظارت ­بر ارایه نتایج و یافته ­های پژوهش­ها و مطالعات انجام­ شده به بهره­برداران، پیمانکاران، باغ­داران و تولیدکنندگان مرتبط در بخش کشاورزی و نیز شناخت مسایل و مشکلات آنان و اقدام در جهت رفع آن از طریق اجرای برنامه­های ترویجی.
 • هماهنگی با شرکت­های آب، برق، گاز و مخابرات و اداره زیباسازی جهت برقراری انشعابات جدید در پروژه­های عمرانی در پارک­ها و فضاهای سبز در اختیار سازمان.
 • اعلام مشکلات شناسایی شده به منطقه طی مکاتبه مستقیم.
 • تحقیق و بررسی علمی و فنی در خصوص آشنایی با جدیدترین سیستم­های تأمین و انتقال آب جهت بکارگیری شیوه­های جدید با هدف بهینه­سازی مصرف آب .
 • بازدید و کنترل کار پیمانکاران نصب تأسیسات مکانیکی و برقی و صورت وضعیت پیمانکاران طرح­ها و پروژه­های تأمین و انتقال آب و حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج با مفاد پیمان­ها.
 • نظارت بر درخواست­ها و نیازهای عمرانی ارجاع­شده و ارایه نظرات کارشناسی در خصوص نحوه انجام مطالعات، مشاوره، طراحی و اجرای درون­سازمانی (امانی) یا برون­سازمانی (پیمانی) پروژه­ها و عملیات­های عمرانی.
 • تهیه و تدوین برنامه زمان­بندی اجرای پروژه ­های تأسیساتی و کنترل و نظارت ­بر حسن اجرای پروژه­ها از سوی پیمانکاران سازمان و گزارش­دهی در خصوص وضعیت کمی و کیفی پیشرفت پروژه به مقام مافوق.
 • تهیه، تدوین و به­روزرسانی جداول یا دستورالعمل­های مربوط به انواع قصور در عمل به تعهدات و شیوه محاسبه جرایم و خسارات و ابلاغ آن به پیمانکاران.
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف .

اداره فضای سبز

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همکاری در ارزیابی، انتخاب، راهبری، کنترل و نظارت ­بر عملکرد پیمانکاران نگهداری فضای­سبز  و بوستان­های دراختیار .
 • همکاری در انجام برآورد پروژه­های ذی­ربط با واحد برآورد، تهیه شرح خدمات، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار نگهداری.
 • بررسی، کنترل و تایید صورت­ وضعیت­های روزانه نگهداری فضای سبز در پروژه­های ذی­ربط.
 • مدیریت و راهبری کلیه امور روزانه بوستان­ها و فضاهای سبز در اختیار و همکاری با واحدهای نظارت، تأسیسات، آب­جاری و ... .
 • برنامه­ریزی و نظارت ­بر اجرای بازدیدهای روزانه یا دوره­ای از فضای­سبز سطح شهر با هدف شناسایی و کنترل شرایط بیولوژیکی فضای سبز.
 • تهیه برنامه زمان­بندی سالیانه جهت اجرای برنامه­های دوره­ای سم پاشی، کوددهی و دیگر برنامه­های دفع آفات، ارایه برنامه سالیانه به کارشناسان زیرمجموعه جهت ابلاغ به پیمانکاران و نظارت ­بر اجرای برنامه­های دفع آفات با مطالعه، بررسی و تایید چک­لیست­های کنترل برنامه.
 • بررسی مشکلات و بیماری­های گزارش­شده و در صورت نیاز مصاحبه با پیمانکار و مسئول منطقه یا بازدید حضوری از محل و گزارش به واحدهای مربوطه.
 • کنترل و تایید توصیه­های گیاه پزشکی صادره از سوی کارشناسان زیرمجموعه و نظارت ­بر اجرای توصیه­ها از سوی پیمانکاران نگهداری فضای سبز.
 • نظارت­ بر عملکرد پیمانکاران نگهداری فضای­سبز در زمینه حفظ، کنترل و ارتقای سلامت فضای­سبز و در صورت­ نیاز گزارش در خصوص کم­کاری پیمانکاران.
 • کنترل و بررسی اجرای سمپاشی­ها پیگیری میزان اثربخشی هریک از انواع شیوه­های سمپاشی و سموم مختلف در هریک از انواع درختان، درختچه­ها و ... .
 • نظارت­ بر کمیت و کیفیت عملکرد کلینیک­های همکار با بررسی صورت­ وضعیت­های ارایه­شده، بازدیدهای حضوری از کلینیک­ها و برگزاری جلسات دوره­ای.
 • ارتباط موثر و مداوم با پژوهشگران گیاه پزشکی جهت اطلاع از آخرین یافته­ها در زمینه شناسایی، کنترل و پیشگیری از بیماری­ها و آفات اشجار و گیاهان.
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف .

اداره بهینه سازی مصرف آب

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • پیگیری نصب الکتروپمپ­ها و راه­اندازی و تجهیز چاه­ها و تأسیسات مکانیکی پمپاژ و انتقال آب.
 • طراحی و برآورد مراحل مکان­یابی، حفر چاه، تجهیز چاه و سیستم­های انتقال آب.
 • طراحی و برآورد تأسیسات مکانیکی و برقی مرتبط با استحصال و انتقال آب.
 • نظارت­ بر توزیع آب بین پارک­ها و فضاهای سبز شهری حسب درخواست و اولویت­بندی اعلام­شده از سوی مقام مافوق.
 • ارایه نظرات کارشناسی در خصوص خرید، نصب و راه­اندازی تجهیزات و تأسیسات مرتبط ­با تأمین، انتقال و توزیع آب بین پارک­ها و فضاهای سبز شهری.
 • نصب، آزمایش، بهره­برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات چاه­ها و سیستم­های انتقال آب.
 • تهیه برنامه­های سرویس و نگهداری پیشگیرانه از تجهیزات و تأسیسات تأمین و انتقال آب و پیگیری اجرای برنامه­ها.
 • پیگیری تأمین به موقع قطعات یدکی ضروری جهت تعمیر و راه­اندازی تجهیزات و تأسیسات ضروری در گلوگاه­های انتقال آب.
 •  تحقیق و بررسی علمی و فنی در خصوص آشنایی با جدیدترین سیستم­های تأمین و انتقال آب و ارایه نظر و پیشنهادهای کارشناسی جهت بکارگیری شیوه­های جدید با هدف بهینه­سازی مصرف آب به مقام مافوق.
 •  تهیه طرح­های تأسیساتی، دستورالعمل­های سرویس و نگهداری تأسیسات و تجهیزات و گزارش­های فنی مربوطه و ارایه به مقام مافوق.
 • بازدید و کنترل کار پیمانکاران نصب تأسیسات مکانیکی و برقی و بررسی و کنترل دقیق صورت وضعیت پیمانکاران طرح­ها و پروژه­های تأمین و انتقال آب و حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج با مفاد پیمان­ها و تایید یا اصلاح آن­ها.
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف .

اداره خدمات فنی و مهندسی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • مدیریت، راهبری و پیگیری کلیه امور محوله به کارگاه واحد عمران.
 • برنامه ریزی و طراحی پروژه­های عمرانی طی پروژه­های احداث و بهینه­سازی فضای سبز.
 • برآورد، تهیه و راه اندازی مصالح مورد نیاز پروژه های اجرایی و عمرانی.
 • بررسی درخواست­ها و نیازهای عمرانی ارجاع­شده از سوی مقام مافوق و ارایه نظرات کارشناسی در خصوص نحوه انجام مطالعات، مشاوره، طراحی و اجرای درون سازمانی (امانی) یا برون­سازمانی (پیمانی) پروژه­ها و عملیات­های عمرانی.
 • نظارت ­بر انجام امور اجرایی و عملیات­های عمرانی از سوی نیروهای امانی سازمان و کنترل کیفیت مشخصه­های فنی و عمرانی عملیات عمرانی.
 • نظارت فنی و کنترل کمیت و کیفیت اجرای پروژه­های عمرانی برون­سپاری­شده به پیمانکاران عمرانی و ارایه گزارش­های نظارتی هفتگی به مقام مافوق.
 • متره و برآورد پروژه­های عمرانی ارجاع­شده ازسوی مقام مافوق با بکارگیری آخرین ویرایش فهرست بها و ارایه نتایج برآورد ریالی و برآورد زمانی پروژه ها.
 • تهیه، تدوین، کنترل، بازبینی و تایید شرح خدمات مطالعات، طراحی، اجرا و نظارت­بر اجرای پروژه­های عمرانی سازمان و همکاری با واحد قراردادها جهت تهیه و آماده­سازی اسناد استعلام/ مناقصه و پیگیری مراحل ارزیابی و انتخاب مشاور یا پیمانکار.
 • پیگیری انتخاب مشاور مطالعات یا طراحی، یا پیمانکار مجری برای پروژه­های عمرانی برون­سپاری­شده در مراحل مطالعات، طراحی یا اجرا، در همکاری با واحد قراردادها و با هماهنگی مقام مافوق و مدیر پروژه.
 •  همکاری و هماهنگی با واحد قراردادها در تهیه اسناد مناقصه پروژه­های عمرانی نیازمند برون­سپاری و حضور در روند ارزیابی فنی پیمانکاران شرکت­کننده در مناقصه.
 • دریافت، مطالعه و اجرای دقیق دستورالعمل­ها، بخشنامه­ها، آیین­نامه­ها و آخرین تغییرات و اصلاحیه­ های مرتبط­ با مقررات درون سازمانی شهرداری درخصوص احداث، حفظ، نگهداری و تعمیر تأسیسات.
 • تهیه و طراحی نقشه­های تأسیساتی موردنیاز جهت پروژه­های عمرانی و همچنین متره و برآورد تأسیسات براساس فهرست بها با استفاده از نرم­افزارهای مربوطه.
 • نظارت و بازدید مستمر از طرح­ها و پروژه­های در حال اجرا، به­منظور شناسایی مسایل و مشکلات تأسیساتی و ارایه راهکارهای اصلاحی مناسب.
 • طرح­ریزی و اجرای استانداردهای تأسیساتی در فعالیت­های عمرانی احداث و اجرای فضای­سبز پارک­ها و فضاهای سبز در اختیار سازمان براساس مقررات سازمان نظام مهندسی.
 • نگهداری، تعمیر، تجهیز و راه­اندازی سیستم­های تأسیساتی و نظارت ­بر اجرای آن­ها.
 • شناسایی مؤسسات و پیمانکاران تأسیساتی، ارزیابی آنان و تلاش در جهت بهره­مندی از خدمات آنان و برون­سپاری فعالیت­های تأسیساتی با هماهنگی و دستور مقام مافوق.
 • هماهنگی با شرکت­های آب، برق، گاز و مخابرات و اداره زیباسازی جهت برقراری انشعابات جدید      پروژه­های عمرانی در پارک­ها و فضاهای سبز در اختیار.
 • مطالعه، بررسی و تحقیق پیرامون راهکارهای بهینه­سازی مصرف انرژی (آب و برق) در پارک­ها و فضاهای سبز شهری با هماهنگی واحدهای ذیربط شهرداری و ارایه پیشنهادهای اجرایی به مقام مافوق.
 • تهیه و تدوین برنامه زمان­بندی اجرای پروژه ­های تأسیساتی و کنترل و نظارت ­بر حسن اجرای پروژه­ها از سوی پیمانکاران سازمان و گزارش­دهی در خصوص وضعیت کمی و کیفی پیشرفت پروژه به مقام مافوق.
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف .

اداره مطالعه و ترویج

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • انجام بررسی­ها و اقدامات لازم به­منظور برنامه­ریزی تولید و تأمین نیاز سازمان به محصولات و فرآورده­های مرتبط با پارک­ها و فضای­سبز شهری (گل، گیاه، نهال، کود و غیره) در چارچوب سیاست­ها و اهداف کلان سازمان و شهرداری شیراز.
 • سیاست­گذاری، راهبری و نظارت ­بر تهیه، تدوین، به­روزرسانی و اجرای استانداردها، دستورالعمل­ها، ضوابط و معیارهای درون­سازمانی در زمینه تأسیسات، تجهیزات، فرآورده­ها، محصولات و زیرساخت­های بوستان­ها و فضاهای سبز شهری.
 • سیاست­گذاری و راهبری جهت به­کارگیری توان انسانی، علمی، مالی و تحقیقاتی مؤسسات و نهادهای بخش خصوصی و مردم ­نهاد (NGOها) و نظارت و ارزشیابی عملکرد و فعالیت­های این مؤسسات.
 • مدیریت و راهبری اجرای پروژه­های تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهشی و حمایت از پایان­نامه­های دانشجویی با هدف افزایش بهره­وری، کاهش ضایعات، بهبود اثربخشی و کارایی.
 • نظارت و ارزشیابی پیمانکاران جهت بهبود کیفی فرآورده­های مرتبط با فضای سبز و بکارگیری شیوه­های جدید شناسایی، درمان و مبارزه با آفات و بیماری­های گیاهی در فضای سبز.
 • برنامه­ریزی، راهبری و نظارت ­بر ارایه نتایج و یافته ­های پژوهش­ها و مطالعات انجام­ شده به بهره­برداران، پیمانکاران، باغ­داران و تولیدکنندگان مرتبط در بخش کشاورزی و نیز شناخت مسایل و مشکلات آنان و اقدام در جهت رفع آن از طریق اجرای برنامه­های ترویجی.
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف .

منبع : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
تعداد بازدیدها : ۶۲۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
رییس سازمان
دکتر جهانبخش میرزاوند
دکتر جهانبخش میرزاوند
دیدار عمومی :
دوشنبه ها 10 الی 13


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳