پارکهای محله ای

 
رد یف
پارک محله ای
مساحت
منظقه
آدرس
1
بنفش
1000
1
بلوار پاسداران خ ابان ش د محلات
2
باران
2000
1
جلو فرهنگسرا باران در بلوار قدوس غرب
3
کوهسار
13000
1
بلوار جمهور اسلام پشت صدا و س ما
4
بعثت
500
1
بلوار  بعثت
5
گلخانه
2000
1
بلوار نیایش
6
سجاد ه
1500
1
بلوار ش د رجا
7
شاهد
1100
1
بلوار ش د رجا کوچه جنب هنرستان
8
ایستگاه 12فرهنگ شهر
2800
1
بلوار ش د رجا جنب پل هوا
9
نیایش پشت مله
1000
1
آخر بلوار ن ا ش فرع از بلوار چمران
10
کوی جماران
500
1
آخر خیابان خلبانان
11
پل باغ صفا
4000
1
پل باغ صفا
12
12 متری نمازی
2600
1
ستارخان 12متری نمازی
 
جمع
32000
 
 
13
کوزه گر
3630
2
م دان کوزه گر سمت راست به طرف پل غد ر
14
آبجوار
2500
2
پشت خ ابان دشت چنار
15
فدک
1500
2
بعداز پل غد ر سمت راست
16
دو راه قلعه
2080
2
حد فاصل م دان کوره گر چهار راه مقر سمت راست
17
شهرک ول عصر
2340
2
حدفاصل کوره گز و پل غد ر سمت چپ کوچه
18
احمد شمال
3056
2
آخر احمد شمال به طرف درب چهارم ارتش
19
عرفان
2420
2
آخر خ ابان ش ش گر ابتدا حس ن جد د
20
حس ن
1319
2
اول خ ابان حس ن جد د روبرو دب رستان عرفان
21
ش خ عل چوپان
120
2
حد فاصل سه راه دارالرحمه تا ش خ عل چوپان
 
جمع
18965
 
 
22
ابوالکلام
1320
3
فلکه اطلس به طرف دروازه قرآن م دان ابوالکلام
23
هجرت
1500
3
فلکه اطلس به طرف بلوار هجرت
24
بلوار گلستان
495
3
بلوار گلستان جنب فروشگاه زنج ره ا رفاه
25
بولوار نصر
6197
3
بلوار نصر نرس ده به شرکت زمزم
26
بلوار هفت تنان
4000
3
بلوار هفت تن روبرو باشگاه ورزش
27
آزادگان
1100
3
کوی آزادگان خیابان مریم
28
ش ید قرنی
1000
3
بلوار صیاد شیرازی ابتدای خیابان ش ید قرنی
29
بلوار قائم
2000
3
میدان اطلسی
 
جمع
17612
 
 
30
ش د دستغ ب
5000
4
پشت باغ جنت
31
یاسمن
4000
4
بلوارسجاد ه جنب بهدار
32
بنفش
1800
4
بلوار عدالت روبرو پارک هاشم
33
زنبق
1900
4
بلوار ام رکب ر پشت کارخانه خ ساز
34
نرگس
2500
4
واقع در پشت پلس راه شیراز - کازرون
35
امام رضا
5850
4
بلوار عدالت جنوب جنب کارواش فتاح الله زاده
36
سوسن
2106
4
بلوار ام ر کب ر پشت شرکت نفت
37
ن لوفر
2500
4
پشت شرکت نقت
38
ارغوان
2263
4
خیابان پوربیرگ
 
جمع
27919
 

 


منبع : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
تعداد بازدیدها : ۲۴۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
رییس سازمان
دکتر جهانبخش میرزاوند
دکتر جهانبخش میرزاوند
دیدار عمومی :
دوشنبه ها 10 الی 13


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳