LLS


گیاهان پوششی

اپتنیا (ناز یخی)
 
نام علمی: Aptenia cordifolia
گیاه پوششی و دائمی همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۵ سانتیمتر می باشد. ساقه ها طویل و خزنده و گلها قرمز یا بنفش رنگ هستند و در تابستان ظاهر می شوند. بسیار سریع الرشد است و پوشش خوبی را ایجاد می کند، به سرمای زیاد حساس است و ممکن است در زمستان برگها و ساقه ها خشک شوند که در آن صورت باچیدن ساقه های خشکیده در اوایل بهار وآبیاری آن، گیاه مجدداً سبز شده و شاخه زایی می کند. اپتنیا هم در آفتاب و هم در سایه آفتاب به خوبی رشد می­کند، نیاز آبی بسیار پایین است و گرما و خشکی را به خوبی تحمل می­کند، همچنین در خاک های معمولی با زهکش خوب قادر به رشد است. روش تکثیر از طریق قلمه ساقه به طول ۷-۶ سانتی متر و دارای برگ ۳-۲ برگ انتهایی می باشد و قلمه ها به راحتی در خاک باغچه ریشه دار می شوند.
 
 

آجوگا

 
نام علمی: Ajuga reptans
گیاه پوششی ودائمی همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۱۵ سانتی متر می باشد. گل های بنفش رنگ آجوگا در اواسط بهار ظاهر می شوند. برگ ها سبز براق و در برخی ارقام بنفش رنگ هستند، در اثر سرمای زیاد ممکن است برگ ها به قهوه ای تغییر رنگ دهند. آجوگا در سایه آفتاب و سایه به خوبی رشد می کند، نیاز آبی متوسط است و در خاک های مرطوب و حاصلخیز رشد بهتری دارد. روش تکثیر از طریق تقسیم بوته و جداکردن استولون های ریشه دار شده دراوایل بهار و یا پاییز می باشد. البته لازم به ذکر است جهت جلوگیری از تراکم بیش از حد بوته ها و افزایش بیماری های قارچی، تقسیم بوته باید هر ۳-۲ سال یک بار انجام شود.
 

تلگرافی
 
نام علمی :Vinca minor
گیاه پوششی و دائمی همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۲۰ سانتی متر می باشد. ساقه ها طویل و خزنده هستند و گل های بنفش رنگ آن در اواسط بهار ظاهر می شوند. ممکن است در اثر سرمای زیاد، ساقه ها و برگ ها خشک شوند که در آن صورت با چیدن ساقه های خشکیده در اوائل بهار، گیاه مجدداً سبز می گردد. تلگرافی در سایه و سایه آفتاب به خوبی رشد می کند و در آفتاب برگ ها زرد می شوند. نیاز آبی متوسط است و در خاک های مرطوب و حاصلخیز با زهکش خوب رشد بهتری دارد. رقم ابلق تلگرافی نیز دارای برگهای سبز با حاشیه سفیدو زرد می باشد و باید در سایه آفتاب کشت شود. روش تکثیر از طریق بوته در اوایل بهار و یا قلمه ساقه در تابستان می باشد.
 

توت فرنگی زینتی
 
نام علمی: Duchesnea indica
گیاه پوششی و دائمی نیمه همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۵ سانتی متر می باشد. از طریق ساقه های رونده خود بر روی زمین می خزد و پوشش خوبی را ایجاد می کند. گل های زردرنگ توت فرنگی زینتی در اوایل تابستان ظاهر شده و پس از آن تبدیل به میوه هایی قرمز رنگ و شبیه به توت فرنگی می شوند. توت فرنگی زینتی در سایه آفتاب رشد کرده و نیاز آبی متوسط دارد. در خاک های مرطوب و حاصلخیز با زهکش خوب نیز رشد بهتری دارد. روش تکثیر از طریق تقسیم بوته در اوایل بهار یا پاییز و کاشت استولون های ریشه دار شده می باشد.
 

دایکوندرا
 
نام علمی: Dichondra repens
گیاه پوششی و دائمی نیمه همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۲ سانتی متر می باشد. از طریق ساقه های خزنده که در محل گره ها ریشه دار می شوند، پوشش بسیار متراکمی را ایجاد می کند. گلها به رنگ سبز مایل به زرد، بسیار کوچک و غیرقابل توجه هستند و در اواخر بهار ظاهر می شوند. در اثر سرمای زیاد، برگها زرد می شوند که در آن صورت با یک بار سرزنی گیاه توسط دستگاه چمن زن در اواخر زمستان، گیاه رشد جدید را آغاز می­کند. دایکوندرا در آفتاب و سایه آفتاب قادر به رشد است، نیاز آبی تقریباً بالا می باشد و در خاک های مرطوب و حاصلخیز رشد بهتری دارد. روش تکثیر از طریق کاشت بذر و یا تقسیم بوته در اوایل بهار می باشد.
 

پاپیتال (عشقه)
 
نام علمی: Hedera helix
گیاه پوششی و دائمی همیشه سبز می باشد، در صورتی که در کنار دیوار، ستون و یا درخت کشت شود با چسبیدن به دور آنها تا ارتفاع ۲۰-۱۰ متر می­تواند بالا رود و در غیر این صورت ساقه ها روی زمین می خزند و پوششی با ارتفاع ۳۰-۲۰ سانتی متر ایجاد می­کنند. گل ها به رنگ سبز مایل به زرد و غیر قابل توجه هستند و در اوائل پاییز ظاهر می­شوند، به سرما نیز کاملاً مقاوم است. پاپیتال در سایه به خوبی رشد می کند و در آفتاب دچار برگ سوزی می­شود. نیاز آبی تقریباً بالا می باشد و در خاک های مرطوب و حاصلخیز دارای زهکش خوب رشد بهتری دارد. ارقام ابلق پاپیتال نیز دارای برگ های سبز با حاشیه سفید و طلایی می باشند و باید در سایه آفتاب کشت شوند روش تکثیر از طریق قلمه در بهار و تابستان می باشد.
 

فرانکنیا
 
نام علمی : .Frankenia SP
گیاه پوششی و دائمی همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۵ سانتی متر می باشد. ازطریق ساقه های خزنده خود بر روی زمین می خزد و پوشش خوبی را ایجاد می کند. برگ ها سبز تیره و مخملی و گل ها صورتی رنگ، بسیار کوچک و غیرقابل توجه هستند و در اواخر بهار ظاهر می شوند. به سرما مقاوم است اما رنگ سبز آن به رنگ قرمز مایل به قهوه ای تغییر می یابد و با تغییر فصل و برطرف شدن سرما، مجدداً رنگ سبز پدیدار می شود. فرانکنیا در آفتاب و سایه آفتاب رشد می کند. نیاز آبی پایین می باشد و در خاک های معمولی و شیب های تند قادر به رشد است. روش تکثیر از طریق تقسیم بوته های بسیار متراکم در اوائل بهار و نیز کاشت قلمه های دارای ۲ تا ۳ برگ در خاک مرطوب و در فصل رشد می باشد.
 

فستوکا آبی
 
نام علمی: Festuca ovina ,glauca
گیاه پوششی و دائمی همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۲۰ سانتی متر می باشد. برگ ها آبی رنگ و گل ها سبز کم رنگ و غیرقابل توجه هستند و در اوائل تابستان ظاهر می شوند. در صورتیکه نخواهیم بذرهای گیاه را برداشت کنیم باید پس از ظاهر شدن ساقه های گلدهنده آنها را از قسمت پایین قطع کنیم. به سرما نیز مقاوم است فستوکا آبی، در آفتاب و سایه آفتاب باید کشت شود و در سایه مطلق، رنگ آبی برگ ها به سبز تغییر می یابد. نیاز آبی پایین می باشد و در خاک های معمولی با زهکش خوب قادر به رشد است. روش تکثیر از طریق کاشت بذر و تقسیم بوته های متراکم در اوائل بهارمی باشد.
 

کارپوبروتوس (ناز گوشتی)
 
نام علمی: .Carpobrotus SP
گیاه پوششی و دائمی همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۱۰ سانتی متر می باشد. ساقه ها طویل و خزنده و گل ها ارغوانی رنگ هستند و در تابستان ظاهر می شوند. بسیار سریع الرشد است و پوشش خوبی را ایجاد می کند، به سرمای زیاد حساس است و ممکن است در زمستان برگ ها و ساقه ها خشک شوند که با چیدن ساقه های خشکیده در اوایل بهار، گیاه سبز می شود. کارپوبروتوس درآفتاب کامل رشد می کند و گل های آن در آفتاب باز می شوند همچنین در مکان های سایه، گلدهی صورت نمی­گیرد. نیاز آبی بسیار پایین است و گرما و خشکی را به خوبی تحمل می کند، در خاک های ضعیف و شنی با زهکش خوب قادر به رشد است و گیاه مناسبی برای پوشاندن سطوح شیب دار می باشد. روش تکثیر از طریق قلمه ساقه به طول ۱۰-۷ سانتی متر و دارای ۳-۲ برگ انتهایی می باشد و قلمه ها به راحتی در خاک باغچه ریشه دار می شوند.
 

لیزیماخیای خزنده
 
نام علمی : Lysimachia nummularia
گیاه پوششی و دائمی همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۵ سانتیمتر می باشد. ساقه ها طویل و خزنده و برگها طلایی رنگ هستند. گل ها زرد رنگ و غیرقابل توجه می باشند و در اوایل تابستان ظاهر میشوند. ممکن است در اثر سرمای زیاد، رنگ برگ ها به قهوه ای کم رنگ تغییر یابد اما در اوایل بهار، رشد جدید آغاز میشود. لیزیماخیا هم در آفتاب و هم در سایه آفتاب به خوبی رشد می کند و در سایه آفتاب برگ ها سبز کم رنگ می شود. نیاز آبی متوسط می باشد و در خاک های مرطوب و حاصلخیز با زهکش خوب رشد بهتری دارد. روش تکثیر از طریق تقسیم بوته و کاشت بذر در اوایل بهار می باشد.
 

منبع : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
۱۵۳۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

نظرسنجی لینک فاوا
نظرسنجی
به نظر شما کدام اقدام زیر در اولویت کاری سازمان قرار گیرد؟

پیوندها
آمار بازدید سایت

بازدید امروز ۱۶
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۵۵۴۷۰۶ نفر
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز می باشد