خبر

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری شیراز عنوان کرد:

ســازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری شیراز فضا ســازی، نورپردازی وبهسازی بسیاری از پروژه های شهری را در دستور کار خود قرارداده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری شیراز عنوان کرد:
شهرداری شیرازدرحال انجام پروژه های عمرانی سنگین ومتعدد با هدف رفاه شهروندان
 • نورپردازی، فضا سازی و بهسازی شهری در اولویت سازمان سیما منظر
ســازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری شیراز فضا ســازی، نورپردازی وبهسازی بسیاری از پروژه های شهری را در دستور کار خود قرارداده است.
رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری شیرازدرگفتگو با خبرنگار نیم نگاه گفت: شهرداری شیرازدرحال انجام پروژه های عمرانی سنگین ومتعددی است که با هدف رفاه شهروندان در زمینه های مختلف، به تدریج افتتاح می شود.
شــهزاد رونق زاده درخصوص وظایف این سازمان اظهار داشت: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری با توجه به وظایف ومسئولیت های خود درصدد است تا پروژه های درحال افتتاح را به صورت کامل و هماهنگ با معاونت عمرانی شهرداری دراختیارمردم محترم و شریف شهر شیراز قرار دهد.وی افزود: این ســازمان براساس وظایف سازمانی خود ،عملیات های فضای سبز، زیبا سازی و نور پردازی درتقاطع های شهید رودکی، بزرگراه مهندسین و تقاطع استاد بهمن بیگی را انجام داده است.
 • ایجاد فضای سبز نیازمند زیرساخت هاست
 رئیس سازمان ســیما،منظرو فضای سبزشهری شهرداری شــیراز با بیان اینکه تکمیل پروژه ها نیازمند زیر ساخت است گفت: پروژه های رودکی، بزرگراه مهندسین و تقاطع بهمن بیگی با مساحت 27هزار متر فضای سبز نیاز مند زیر ساختهای لازم بــود که از این مقدار فضای ســبز، هفت هزار مترمکعب خاک هزار مترمکعب خاکریزی انجام شد. و متعاقبا 18 هزار متر مکعب خاکریزی انجام شد.
 • فضا سازی با گونه های بومی
رونق زاده فضا ســازی و استفاده از گونه ها و گیاهان بومی را از نکات بســیار خوب این پروژه ها عنوان کرد و گفت: پروژه های درحال انجام این سازمان بعد ازعملیات آبرسانی با کاشت گونه های گیاهی بومی و همیشه سبز فضا سازی شده اند.وی تصریــح کرد: در طراحی این پروژه ها از گونه های درختی و درختچه ای مانند گونه های کاج نیگرا، کاج سرو نقره ای، کاج توپی، نارنج و گیاهان پوششــی استفاده شده همچنین فضاها با گونه های از گل رز، طاووسی ، زرشک و برگ قرمز تزیین شده اند .
 •  فضا سازی زیرگذرگلستان
رئیس ســازمان سیما،منظرو فضــای سبزشــهری شــهرداری شــیراز درخصوص فضا سازی زیر گذر گلســتان گفت: در پروژه زیر گذرگلستان، طول مسیر با باغچه هــای طولی و جداره ها با فلاور باکس ها فضا ســازی شــده همچنین باید گفت که عملیات آبرســانی و کاشت گیاه در این پروژه نیزبه طور کامل انجام شده است. رونق زاده در خصوص زیبا سازی پروژه زیرگذر گلستان گفت: مسیر دو کیلومتری زیرگذرگلستان با استفاده از تکنیک های خاص، نور پردازی شده است همچنین دربدنه و جداره های این زیرگذر نیز طراحی و نــور پردازی خیلی خوبی انجام گرفته و درمراحل تست نیز مورد استقبال مردم واقع شده است.وی درمــورد زمان بهره برداری از این پروژه گفت: این پروژه به زودی همزمان با پروژه عمرانی دیگر، به طور رسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
 • نورپردازی پروژه رودکی
رئیس سازمان ســیما،منظر و فضای سبزشهری شهرداری شــیراز پروژه رودکی را نیز از طرح هایی عنوان کرد که توسط این سازمان نورپردازی شده است و بیان کرد: عملیات نورپردازی پروژه رودکی که شــامل سه پل است و یک پل اصلی آن نیز ازروی کمربندی عبور میکند به طور کامل طراحی و اجرا شده ودر ادامه این اقدامات ،عملیات نور پردازی پل دو و ســه تقاطع رودکی نیز به زودی اجرای می شود.
 • بهسازی پل تقاطع باهنر
رونق زاده ازنورپردازی پل استاد بهمن بیگی خبرداد واظهارداشت: عملیات نورپردازی وایجاد فضای سبز پروژه های عمرانی دیگر از جمله پل تقاطع باهنر کمربندی که به نام دکتر خدادوست نام گذاری شده نیز دربرنامه های این سازمان قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: عملیات فضای سبز و نور پردازی پروژه پل تقاطع باهنر با همکاری خوب معاونت فنی و عمرانی با سرعت وهمزمان با اجرای پروژه های دیگر درحال انجام است همچنین در تلاشــیم تا وظایف خود را ضمن حفــظ کیفیت به خوبی انجام دهیم.
 • نورپردازی تقاطع معلم
رئیس ســازمان ســیما، منظرو فضای سبزشــهرداری شیرازدرخصوص نورپردازی تقاطع معلم گفت: نورپردازی تقاطع معلم یا تقاطع میدان معلم مراحل نهایی خود را طی می کند و به زودی مورد بهره برداری و افتتاح قرار خواهد گرفت.
 
 • نورپرداری پل کابلی ولیعصر و تقاطع کشن
رونق زاده درخصوص فضا سازی و نورپردازی تقاطع های مهم شیراز گفت: عملیات نورپردازی پل کابلی ولیعصر وتقاطع کشن که از تقاطع های بزرگ و مهم شــیراز هستند به زودی اجرایی خواهد شد.وی گفــت: نورپردازی بلوار مدرس، بلوار زند، کنار راهدار تقاطع شهدای دینکان، تقاطع محور شهید رادفر نیز در حال اجرا هست.
رئیس سازمان ســیما،منظرو فضای سبزشهری شهرداری شیراز افزود: شهرداری در تلاش است تا پروژه های در دست اجرا را امسال در دو مرحله پایان سال و پایان شهریور به اتمام برساند.رونق زاده تاکید کرد: علاوه بر ایجاد فضای ســبز،انجام درخت کاری در سطح شهر و کاشت انواع و اقسام گل ها و گیاهان را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم. رئیس سازمان ســیما،منظرو فضای سبزشهری شهرداری شیراز زیبایی شهردر شب را نیز دارای اهمیت دانست و گفت: در زمینه زیبا سازی شهر در شب نیز اقداماتی در دست اقدام داریم چرا که شهر در شب نیز باید زیبا باشد.
 • درختکاری و بهسازی فضای سبز
رونــق زاده درختکاری و بهســازی فضای ســبز را یکی دیگر ازاقدامات در دســت اجرا این سازمان ذکر کرد و گفت: درکنار اجرای پروژه های عمرانی ، نهضت درخت کاری و بهسازی فضای ســبز با طراحی های خوب وجدید در دستور کار این سازمان قرار گرفته چرا که اجرای نهضت های درختکاری و کاشت درخت به عنوان عنصر اصلــی و پایدار فضای ســبز وهمچنین نهصت بهسازی فضای ســبز با افزایش طرح های زیبای گل کاری، علاوه برتاثیرات زیست محیطی تاثیرات خوبی در افزایش زیبای شــهر و بهبود منظر شهری نیز دارد.وی تصریــح کرد:بهســازی و فضاســازی ورودی های شــهر درمحورهای اصلی وعبوری شهر، تقاطع ها و میادین دراولویت این سازمان قرار دارد.
 • اصلاح پیاده راه شهید راد فر
رئیس سازمان ســیما،منظرو فضای سبزشهری شهرداری شیرازدرادامه گفت:اصلاح پیاده راه شهید رادفر به عنوان مسیری گردشــگری در کوچه باغات شیراز یکی دیگر از پروژه های در دســت اجرای این سازمان است که زیر سازی ،کف سازی ، نور پردازی و جداره سازی آن نیزانجام شده و باید گفت که اجرای ایــن پروژه در دو فاز، یکی از آیتم های تفریحی و گردشــی را دراختیار شهروندان قرار می دهد.
 • انجام مطالعات آبخیزداری
رونق زاده تامین آب در اجرای پروژه ها را یکی از زیرســاخت های ملزوم آورعنوان کرد وگفت: سازمان سیما، منظر و فضای ســبز جهت تامیــن آب این پروژه ها که حیات فضای ســبز نیزمحسوب می شود، مطالعات آبخیزداری را در حاشیه شهر آغاز کرده تا بتواند ضمن جلوگیــری از هدر رفت آب های باران، از این آب ها در چرخه اســتفاده فضای سبز و ارتفاعات پیرامونی استفاده کند.رئیس سازمان ســیما،منظرو فضای سبزشهری شهرداری شیرازیکی دیگر از اقدامات در حال اجرای سازمان را رینگ چاه های سطح شــهر عنوان کرد و خاطر نشان کرد: درسطح شهر حدود 150قطعه چاه وجود دارد که هر چاه، یک منطقه تحت پوشش دارد. رونــق زاده در توضیح این طرح گفت: این چاه ها متناســب با دسترســی ، توپوگرافی ومتناسب با مناطق زیرپوششان به هم متصل و رینگ می شوند که با این اتصال علاوه بر استفاده بهینه از چاه ها، بهره وری از آب نیز به دســت می آید همچنین اگر چاهی به دلیلی از مدار خارج شد، منطقه تحت پوشش کماکان از آب بهره مند و فضای سبزبدون هیچ گونه تنش آبی به حیات خود ادامه می دهد.
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
منبع : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
بازدید ها : ۱۸۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
سرپرست سازمان
محمدرضا زندیه
محمدرضا زندیه
دیدار عمومی با
رئیس سازمان
دوشنبه ها 10 الی 13


آخرین اخبار
        

پیام تسلیت

۱۳۹۹/۰۸/۱۹
  
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳