خبر

برای نخستین بار طرح خاص انسان و پل در شیراز اجرا می شود.

شهزاد رونق زاده اظهار کرد: طرح انسان و پل که در پل ستارخان شیراز اجرا می شود مفاخر انسان و نیز مظاهر تمدن شهر شیراز و ارتباط انسان و شهروند و عناصر زنده شهر مانند مردم را بیان می کند.

رئیس سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری شیراز گفت: برای نخستین بار طرح خاص انسان و پل در شیراز اجرا می شود.
شهزاد رونق زاده اظهار کرد: طرح انسان و پل که در پل ستارخان شیراز اجرا می شود مفاخر انسان و نیز مظاهر تمدن شهر شیراز و ارتباط انسان و شهروند و عناصر زنده شهر مانند مردم را بیان می کند.
وی خاطر نشــان کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شــیراز در دو بعد فضای سبز شهری شــامل حفظ ونگهداری وضع موجود و توســعه فضای سبز درراستای ایجاد فضای سالم شهری در دستور کار این سازمان است.
رئیس ســازمان ســیما منظر و فضای سبز شهری شیراز تصریح کرد: جلوگیری از تخریب، نابودی باغات و درختان از طریق آبیاری و سمپاشی درسطح شهر و اطراف پیرامونی از دیگر رویکرد این سازمان است.
 رونق زاده با اشاره به اینکه برای رسیدن به شاخص های استاندارد، توسعه فضای سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: چهره شهر باید برای شادی، شور و نشاط شهروندان زیبا شود و دراین راستا برای رفع نازیبائی ها با ضوابط درون شهرکه چهره شهر را مخدوش کرده باید محور به محور در صدد رفع زشتی و نازیبائی ها تلاش کنیم.
وی بیان داشت: مطالعه و بررسی در زمینه توسعه فضای سبز زمانی اثربخش است که درشهر دیده شود و در این مورد اگر مطالعه و بررسی انجام شود ولی به منصه ظهور نرسد فاقد ارزش است.
 ایشان اضافه کرد: درسال گذشته تمامی طرحهای های فضای سبزو باغ ها، درختان، بلوارها و پارکهای شهر را با گونه ها و طراحی های جدید و نیز نقوش گلکاری ها در محور چمران، مدرس، رحمت، جمهوری اسلامی و ورودی های شهر بهسازی و بازسازی شده است.
 رونق زاده ابراز داشت: درخت به عنوان عنصراصلی در فضای سبز قلمداد می شود هرچند که ضمیمه کف که خود نمود و زیبایی شهر است، درخت را در این شهر تحت عنوان نهضت درختکاری توسعه داده واین طرح امسال هم استمرار می یابد.
  رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شیراز اظهار داشت: باشیوع ویروس کرونا فعالیت های فضای سبز با شدت کمتری ادامه یافته اما بهسازی فضای سبز و درختکاری با تمام توان ادامه دارد و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
رونق زاده خاطر نشان کرد: در سال جاری به علت اینکه نتوانستیم میزبان میهمانان نوروزی باشــیم و مردم نیز با رعایت شعار در خانه ماندن باعث کمک به سلامتی هموطنانمان شده اند اما روند توسعه زیباسازی و فضای سبز در این شرایط با تمام توان اجرایی و عملیات شده است.
وی تصریح کرد: نقاشی های سطح شهر، نصب المان جدید و نیز برای نخستین بار سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی در شیراز با حضور چند کشور خارجی شامل ترکیه، بلاروس، شیلی و هنرمندان داخلی با ایجاد 11 تفاهم نامه فاخربا هزینه کمتری درشیراز برگزار شد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شیراز بیان داشت: درنیمه ســال جاری به علت گرمی هوا نگهداری درختان و باغات به لحاظ علمی و روش های نوین از سوی کارشناسان و اساتید دانشگاه عملیاتی و اجرایی گریده است.
رونق زاده اضافه کرد: بعد اصلی سازمان سیما منظر تامین آب است و در این مورد منابعی در شــیراز به نام قنوات وجود دارد که به علت خشکسالی از مدار خارج شده بود توسط یکی از اساتید برجسته ایرانی کارهای مهمی دربرون رفت از این معضل طراحی و ایجاد کرده و شاهد توسعه قنوات در ابعاد گسترده شده است.
وی ابراز داشت: رینگ کردن و هوشمند سازی چاه ها به ویژه 120 حلقه چاه موجب می شود هرگاه چاهی خشک شود، می تواند بقیه چاه ها را تحت پوشش قرار داده و راندمان بهتری از آب استفاده شود تا با کمبود آب مواجه نشویم.
 رئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شیراز اظهار داشت: با وارد شدن آب از اطراف شهر شاهد وقوع سیل در سال گذشته بودیم که موجب شد برای کنترل سیل تمامی ارتفاعات پیرامونی مطالعات آبخیزداری انجام شود.
رونق زاده خاطرنشان کرد: تغییر سیســتم های آبیاری سنتی به مکانیزه و بهینه سازی آبیاری قطره ای، باعث جلو گیری از هدررفت و کمبود آب می شود و میزان بیشتری از فضای سبز گسترش پیدا می کند.
 
  • در صدد افزایش 30متری فضای سبز در شیراز هستیم
وی تصریح کرد: سرانه فضای سبز به اندازه استانداردی که مورد نظر است فاصله دارد و در این راستا این سازمان میزان 30 متر را در نظر دارد که بر اساس آمارسال 97 حدود 21.5  متر بوده و درسال گذشته 2 مترافزایش یافته است.
ایشان ادامه داد: شیراز در استفاده از ارتفاعات پیرامونی نسبت به دیگر شهر ها پیشتاز بوده است و در این مورد 13هزار هکتار زمین  را از منابع طبیعی و اداره کل راه و شهرسازی تحویل گرفته و در نتیجه کمبود فضای سبز شهر تامین می شود.
 رونق زاده بیان داشــت: بیش از2 هزار 700هکتار از اراضی، سبز گردیده و هرســال شاهد توسعه سبز شدن اراضی با توجه به کمبود آب و تامین آب فضای سبز شهری ونیز باغات قصردشت، مهدی آباد، محمودیه،  منصور آباد، دینکان با بیش از هزار هکتار هستیم.
 وی اضافه کرد: با حفر 17حلقه چاه از ســوی شهرداری که درباغات حفاری گردیده  و دراختیار باغداران گذاشته میشود تا بتوانند کمبود آبهای باغ ها را برطرف کنند و نیز خشک شدن باغی در شیراز را شاهد نباشیم.
 این مســئول ادامه داد: اگر با مشــکل بیماری کووید19 رو روبه نشویم در صدد کاشت 100هزار درخت و ارتفاعات و همچنین با ایجاد گونه های پایدار درخت و با مصوبه شورای شهر، درخت سرو و نارنج به عنوان درختان بومی استفاده شود.
 رونق زاده ابراز داشــت: در صدد توســعه فضای سبز تقاطع دکتر خدادوســت، جوادیه، کوهسار مهدی، ورودی ها شیراز سمت بلوارامیرکبیر، دروازه قرآن، محور خلیج فارس و ورودی سپیدان هستیم.
 
  • المان سازی با حضور هنرمندان داخلی و خارجی در شیراز
وی از برگزاری المان سازی و مجسمه سازی با حضور هنرمندان داخلی و خارجی درشیراز خبرداد، و افزود: سمپوزیم مجسمه سازی، نورپردازی پل کابلی ولیعصر، پل کشــن، پل معلم، مهدیه، فضیلت، بلوار مدرس، تقاطع باهنر، کمربندی، فاز 2چنارراهدار، تقاطع شهید رضازاده، میدان مطهری، ســاختمان جدید شــهرداری، بلوار زند، ساختمان دادگستری، زیرگذر گلستان، تقاطع رودکی و احیاء آبنماها از دیگر پروژه ها است.
 
  • میزان اعتبار 77میلیارد تومانی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شیراز
رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری تصریح کرد: میزان اعتبار ســال جاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شیراز77 میلیارد تومان است  که نسبت به سال گذشته 15درصد افزایش یافته است.
رونق زاده بیان داشت: تهیه نیمکت، سطل زباله پارک ها ، تبلیغات شهری، نصب بیلبورد سطح شهر و نیز با همکاری میراث فرهنگی شهری احیاء باغات تاریخی شــامل باغ جهان نما، دلگشا وخواجوی کرمانی وامارت قاجاریه در باغ جهان ازســوی سازمان سیما منظر انجام می شود.
 وی اضافه کرد: در سال جاری 205 پروژه عمرانی درسازمان سیما منظرو فضای سبز شامل هوشمند سازی پارک به عنوان پایلوت و نیز سیســتم های آبیاری، نور پردازی و روشنایی و در نوروز هزارو 400 المان های شهری خاصی متفاوت تر از سال گذشته خواهیم داشت.
 رئیس ســازمان ســیما منظر و فضای سبز شــهری ابراز داشت: اقتصادی کردن پارک ها با اســتفاده از مشاوران، شناسنامه دار کردن درختان ، توسعه طرح خوش منظری با توجه با شرایط آب، خاک و فضای سبز از جمله برنامه های این سازمان است.
 وی در پایان اظهار داشــت: اجرای طرح باغ موزه ســنگ که دراین راستا 20قطعه سنگ بزرگ با استفاده از هنرمندان در زمینه سنگ  تراشــی آثار اصلی استان فارس را شامل تخت جمشید، دروازه قرآن تراشــیده و درمکانی تحت عنوان باغ موزه سنگ درطی 2ماه آینده  آماده می شود.
همچنین استفاده مردم از کوچه باغهای ها و پیاده راه های شهید رادفر که از پشت بیمارستان دنا به طرف ایمان شمالی و قدوسی منتهی می شود کف سازی آن آغازشده و نیز پیاده راه شهید رمضانی به طول 3هزار مترتوسط شهرداری منطقه اجرایی شده است.
 
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
منبع : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
بازدید ها : ۱۷۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
سرپرست سازمان
محمدرضا زندیه
محمدرضا زندیه
دیدار عمومی با
رئیس سازمان
دوشنبه ها 10 الی 13


آخرین اخبار
        

پیام تسلیت

۱۳۹۹/۰۸/۱۹
  
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳