نهضت درختکاری استمرار خواهد داشت

امروز این وظیفه مهم را شــهرداری شیراز به عهده سازمانی به نام سازمان ســیما، منظر و فضای سبز گذاشــته است تا علاوه بر ســاماندهی و زیباسازی شهر به فضای ســبز و گیاهان و درختان این شهر و حفظ باغات که میراث هزار ساله شهر است، توجه داشته باشد.

شیراز شهر زیبایی هاست و مردم این دیار از دیرباز با ســبزه و گل و درخت رفاقتی دیرینه داشته اند و وجود باغات گســترده در این شــهر این موضوع را به خوبی نمایان می کند، مردم این شــهر از گذشته در خانه هایشــان انواع درختان را به همراه گل های زینتی می کاشــتند و علاوه بر آن در مقابل خانه ها و محل های کســب نیز درخت می کاشتند تا با نگاه کردن به آن روح و جسم شان تازه شود.
امروز این وظیفه مهم را شــهرداری شیراز به عهده سازمانی به نام سازمان ســیما، منظر و فضای سبز گذاشــته است تا علاوه بر ســاماندهی و زیباسازی شهر به فضای ســبز و گیاهان و درختان این شهر و حفظ باغات که میراث هزار ساله شهر است، توجه داشته باشد.
این سازمان طی سال ها تلاش، برنامه ریزی و کسب تجربه، موفقیت های بی شماری را کسب کرده و به خوبــی در حفظ و نگهداری پارک ها، باغات و فضای سبز حتی در شــرایط خشکسالی و همچنین زیبایی شهر اهتمام ورزیده است و شهروندان شیرازی نیز بارها شاهد تلاش کارکنان فضای سبز در زیر آفتاب سوزان یا در سرمای زمســتان بوده اند و از این رو قدردان زحمات آنان هستند.امروز این سازمان به خوبی در درون شهر عمل کرده و در گامی فراتر اهتمام به کاشت درخت در ارتفاعات پیرامونی شهر شیراز کرده است.
 
* نهضت درختکاری استمرار خواهد داشت
رئیس ســازمان منظر، ســیما و فضای ســبز شهر شــهرداری شــیراز مهم ترین اولویت سازمان را نهضت بهسازی و فضای سبز و درختکاری دانست.مهندس شــهزاد رونق زاده با بیان اینکه امسال برای اجرای دو نهضت نگهداری و بهســازی فضای سبز و دیگری نهضت درختکاری برنامه ریزی کرده ایم، اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده کلیه نقاطی که فضای سبز آن آســیب دیده است مجددا بهســازی می شود و نقاطی که می شود چهره شهر را در بولوارها، خیابان ها و ورودی های شهر را تغییر داد شناسایی شده و طراحی جدید می شــود و با انواع گیاهان فصلی، و درختچه ها و چمن آراسته می گردد.
وی افزود: در همین راســتا بیش از100 نقطه شهر شناسایی شده و در نیمه دوم سال پروژه بازطراحی و بهسازی آنان اجرا و تا پایان سال نیز تماما به بهره برداری خواهد رسید.
رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری اظهار کرد:  20میلیارد تومان اعتبار شهرداری شیراز برای خرید گل و گیاه در نظر گرفته شــده است که اعتبار بسیار خوبی است.
مهندس رونق زاده با تأکید بر اینکه نهضت دیگری که مورد توجه شــهردار است و در رأس برنامه های مــا قرار دارد نهضــت درختکاری اســت، گفت: ما معتقدیم که درخت عنصر اصلی فضای ســبز است و به لحاظ منظر شــهری، زیســت محیطی و ایجاد محیط تفرجگاهی نقش بسزایی دارد بنابراین امسال در نهضت درختکاری در سه بخش به طور ویژه کار خواهیم کرد.وی افــزود: در مرحلــه اول درختــان جدیــد را جایگزین درختان خشــک و آســیب دیده خواهیم کرد و در مرحله بعد حاشــیه بزرگــراه ها و معابری کــه ایجــاد می شــود پــروژه هــای درختکاری انجام خواهد شــد و در مرحله ســوم شناســایی زمین هایی که کاربری فضای ســبز دارند در دستور کار قرار دارد. مهندس رونق زاده گفت: تا پایان سال110 هکتار از اراضی ارتفاعات درختکاری می گردد
* آمار فضای سبز بر روی برنامه جی آی اس ثبت میشود
 رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شــیراز با بیان اینکه در بخش مطالعات خاک و گیاه کارهای خوبی انجام شــده است، اظهار کرد: یکی از طرح های در دست اجرا ممیزی فضای سبز است که در این طرح یکبار دیگر آمارهای فضای سبز شهر شیراز به روز رسانی می گردد.
وی افزود: در این صورت فضای ســبز شیراز همانند یک حساب بانکی است که هر چیزی کم یا زیاد شود بالافاصله ثبت می گردد.مهندس رونق زاده گفت: اعتبار این طرح بالغ بر دو میلیارد و پانصد میلیون تومان است
وی افزود: علاوه بر اجرای طرح بالا، برداشــتن هر گونه عارضه در سطح شــهر نیز بر روی جی آر اس ثبت می گردد.
 
* منظر شهری نقش برجسته ای در جذب گردشگردارد
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شیراز با اشــاره به اینکه سیما و منظر شهر در واقع شکل، ظاهر و نماد شهری است که اهمیت بسزایی در حوزه گردشــگری دارد، اظهار کرد: سیما و متظر شــهری در جذب گردشــگران داخلی و خارجی اثر مســتقیم دارد و همچنین داشتن شــهری عاری از نازیبایی ها برای شــهروندان آرامش ایجاد می کند بنابراین با توجه به این موضوع مهم ترین رسالت ما ایجاد زیبایی در شهرها است.
مهندس رونق زاده با تأکید بر اینکه در سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری با فضای سبز که در واقع موجودی زنده به شــمار می رود ارتباط مستقیمی بر قرار است، گفت: از سویی دیگر این سازمان با کالبد شهر که موجودی غیر زنده است اما نقش موثری در زیبایی شهر دارد نیز ارتباطی مستقیم دارد.وی افــزود: از وظایــف مهــم ســازمان در مرحله اول حــذف زشــتی هــا و نازیبایی های شــهر و تمــام چیزهایی که اغتشــاش بصــری ایجاد می کند، اســت و در مرحلــه دوم تلاش مــی کنیم با خلق زیبایــی هایی ماننــد نقاش دیــواری، رنگ آمیزی، نورپردازی به ویژه در تقاطعات، بهســازی دیوارها، نصب المان ها، تندیس ها و ســردیس ها چهره شــهر را زیبا نماییم که در این راستا تاکنون کارهای زیادی در سطح شهر انجام شده است.
 
* بسیاری از فعالیت های تبلیغاتی زیر نظر این سازمان است
 رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری شــیراز با بیان اینکه تبلیغات شهری که اکثر آنان شــامل بیلبورد، لایت باکس ها است، زیر نظر این سازمان اســت، اظهار کرد: در گذشته بیلبوردهای سطح شــهر در حیطه اختیارات چندین سازمان شــهرداری بود و گاها تداخلاتی نیز وجود داشت اما هم اکنون در وظایف این سازمان قرار دارد و ساماندهی بهتری نیز صورت گرفته است.
مهندس رونق زاده با اشــاره به اینکه تهیه مبلمان شهری نیز در حیطه وظایف این سازمان است، گفت: طراحی نیمکت ها، ســطل های زباله و... بر عهده ما است.وی افزود: از دیگر وظایف سازمان نظارت و نگهداری هر روییدنی در سطح شــهر شامل درختان و فضای سبز شــهری، باغات عمومی و خصوصی که نظارت عالیه آنان نیز بر عهده این سازمان است.
مهنــدس رونق زاده با بیان اینکــه برخی از قطعات فضای ســبز در اختیار شــهرداری نیســت، گفت: شــهرداری بر این قطعات نظارت عالیه داشته و هر گونه تغییر و تحول در ایــن حیطه با هماهنگی این سازمان انجام می شود.
وی افــزود: شــهرداری مناطــق نیــز در حفظ و نگهــداری فضــای ســبز کمــک شــایانی به ما می کنند.
 
* تأمین آب فضای سبز بر عهده شهرداری است
رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شــیراز با بیان اینکه مهم ترین عنصر در حفظ و نگهداری و توســعه فضای ســبز آب است، اظهار کرد: از مهم ترین وظیفــه ما تأمین، انتقال و توزیع آب در راســتای حفظ و توســعه فضای سبز شــهری اســت. مهندس رونق زاده با تأکید بر این نکته که آب همواره یکی از عناصر اصلی به عنــوان هســتی بخش و زنده نگهدارنــده موجودات مطرح بوده و خواهد بود، گفت: با توجه به خشکسالی های یک دهه گذشته سطح آب های زیرزمینی دستخوش تغییرات شــد و در برخی از مواقع این کمبود موجب خسارت هایی به فضای سبز شهری گردید. وی با بیان اینکه هر ساله موظف به توسعه فضای سبز در راستای دستیابی به سرانه فضای سبز استاندارد هستیم و وجود آب بیش از گذشــته اهمیت خود را نمایان ســاخته، افزود: برای تأمین آب فضای سبز بیش از 110 حلقه چاه آب در سطح شهر شیراز موجود است که هر چاه محدوده ای از فضای سبز را پوشش می دهد بنابراین برای استفاده بهینه از این منابع آبی نیازمند برنامه ریزی هستیم.رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری شــیراز با بیــان اینکه ایجاد شــبکه آب و تشــکیل رینــگ آب و ارتباط ایــن چاه ها با یکدیگــر یکــی از مهمترین اهداف این ســازمان اســت، اظهار کــرد: در ایــن روش تمامی 110حلقه چاه بــه یکدیگر متصل هســتند و آب آنها در حوضچه های بزرگ و محل هــای ذخیره آب منتقل می گــردد بنابراین اگر پمپ چاهــی از مدار خارج شود دیگر پمپ های چاه ها این کمبود آب را جبران خواهند کرد.مهندس رونــق زاده با بیان اینکه این پروژه با کمک حوزه معاونت اجرایی و خدمات شهری در حال انجام است، گفت: این پروژه در سطح شهرداری منطقه ده و شش در حال اجرا است.
 
* در سال های خشکسالی قنوات صدمات زیادی دیدند
 رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شــیراز با بیان اینکه یکی از منابع مهم و قدیمی تأمین آب، قنوات اســت، اظهار کرد: در طول یک دهه گذشته که با کمبود بارش مواجه شدیم این قنوات با کمبود شدید آب روبرو شدند و از آنجایی که باغات با آب قنوات آبیاری می شــدند لطمات زیادی را متحمل گردیدند.
رونق زاده گفت: طی این ســال ها شهرداری تلاش زیادی بــرای حفظ و نگهداری باغــات انجام داد و  در نهایــت با حفر 1۶حلقه چــاه عمیق آب باغات قصردشت را تأمین و آنان را حفظ کرد .وی با اشــاره به اینکه یکــی از برنامه های مهم ما احیای قنوات اســت، افزود: برای احیای این قنوات با زبده ترین و متخصص ترین کارشناســان کشورهمکاری شــده تا با همکاری آنــان کلیه قنوات احیا شوند.مهندس رونق زاده گفت: شناسنامه هر قنات به طور جداگانه تهیه گردیــده و تغییرات آنان نیز رصد می شود.
* آبیاری مکانیزه جایگزیــن آبیاری قطره ای میگردد
رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری شــیراز با بیان اینکه از وظایف دیگر ما جایگزیــن کردن روش های نوین و مکانیزه با روش های سنتی و قدیمی آبیاری فضای سبز است، اظهار کرد: در گذشته در بســیاری از مناطق شهر، آبیاری درختان به وسیله تانکر انجام می گردید اما با برنامه ریزی در حال اجــرای آبیاری قطره ای و روش های مکانیزه دیگر در آن مناطق هستیم.
مهنــدس رونــق زاده گفــت: یکــی دیگــر از چالــش های پیــش روی ســازمان در راســتای نگهداری و توســعه فضای ســبز، مبــارزه با آفات و بیماری گیاهان اســت که هر ســاله شــهرداری با صــرف هزینــه ای هنگفت به ایــن وظیفه عمل می نماید تا از قطع درختان جلوگیری کند. وی با اشاره به توســعه فضای سبز در شهر شیراز گفت: تلاش می کنیم تا توســعه فضای سبز تقاطع دکتر خدادوســت، جوادیه، کوهسار مهدی، ورودی های شیراز ســمت بولوارامیرکبیر، دروازه قرآن، محور خلیج فارس و ورودی سپیدان انجام شود.
 
* در صدد افزایش 30متری فضای سبز در شیراز هستیم
 مهندس رونق زاده با تأکید بر این مطلب که ســرانه فضای سبز به اندازه استانداردی که مورد نظر است فاصله دارد و در این راستا این سازمان میزان 30 متر را در نظر دارد، گفت: بر اســاس آمارسال 97 حدود 21.5متر بوده و درسال گذشته 2 متر افزایش یافته است.
 
* با تخریب کننده های باغات برخورد قضایی می شود
 وی در ادامــه با اشــاره به اینکه در راســتای حفظ باغــات بــا متخلفین برخــورد قانونــی و قضایی می شــود، افزود: خشــک کردن درختان و تخریب باغات جرم اســت و با متخلفین برخوردهای قانونی و قضایی صورت می گیرد
.رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری شــیراز با بیان اینکه هیــچ گونه تغییر کاربری در باغــات امکانپذیر نیســت، اظهار کرد: بسیاری از افراد با هدف تغییر کاربری اقدام به آتش زدن و یا قطع درختان باغ می کنند اما خوشــبختانه طی ســال های اخیر دســتگاه قضایی متخلفین را مجبور به بازسازی باغ و احیای درختان نموده است.
 
* طرح خاص انسان و پل ارتباط انسان با عناصرزنده شهر را بیان می کند
 رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری شــیراز با بیان اینکه برای نخستین بار طرح خاص انســان و پل در شــیراز اجرا می شود، اظهار کرد: طرح انســان و پل که در پل ســتارخان شیراز اجرا می شود مفاخر انسان و نیز مظاهر تمدن شهر شیراز و ارتباط انسان و شهروند و عناصر زنده شهر مانند مردم را بیان می کند.
 
* هوشمندسازی پارک ها در دستور کار است
رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری شــیراز با بیان اینکه به صورت نمادین یــک پارک بــا همکاری ســازمان فاوا هوشــمند می گردد، اظهار کرد: اما به طور کلی هوشمندسازی پارک ها در دستور کار قرار دارد.
 
* شب های شیراز با اجرای طرح های نورپردازی زیبا می گردد
 مهندس رونق زاده با بیان اینکه علاوه بر طرح های اجرا شده نورپردازی  15 پروژه جدید نورپردازی در حال اجرا اســت، گفت: نورپردازی زیرگذر گلستان، پل شماره یک شــهید رودکی، تقاطع بهمن بیگی، ســاختمان مرکزی شهرداری و بســیاری از مناطق دیگر انجام گردیده و پروژه نورپردازی تقاطع کشن، پل کابلی ولیعصر، پل علی بن حمزه(ع) در حال انجام اســت و در زمان مقرر به بهره برداری خواهد رسید. همچنین نور پردازی ســاختمان دادگستری واقع در میدان شهدا نور پردازی خواهد گردید .وی افزود: بولوار مدرس و بولوار زند به عنوان محور گردشگری نورپردازی خواهد شد.
 
* باغ گلها احتمالاً در پاییز بازگشایی می شود
 بــاغ گل ها با توجه به نوع گیاهان وگل هایی که در آن کاشــته می شــود همواره نیاز به بازطراحی و کاشــت گیاهان و گل های جدیــد دارد و هم اکنون نیز در حال بازطراحی و کاشت گیاهان و گل های جدید در آن هســتیم امــا در حال حاضر به دلیل شــیوع ویــروس کرونا تمامــی پارک ها از جمله باغ گل ها تعطیل اســت اما احتمال دارد در پاییز بازگشایی شود.
 
روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
 
 ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
منبع : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
بازدید ها : ۷۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
سرپرست سازمان
محمدرضا زندیه
محمدرضا زندیه
دیدار عمومی با
رئیس سازمان
دوشنبه ها 10 الی 13


آخرین اخبار
        

پیام تسلیت

۱۳۹۹/۰۸/۱۹
  
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳