پارکهای محله ای

 
رد یف
پارک محله ای
مساحت
منظقه
آدرس
1
بنفش
1000
1
بلوار پاسداران خ ابان ش د محلات
2
باران
2000
1
جلو فرهنگسرا باران در بلوار قدوس غرب
3
کوهسار
13000
1
بلوار جمهور اسلام پشت صدا و س ما
4
بعثت
500
1
بلوار  بعثت
5
گلخانه
2000
1
بلوار نیایش
6
سجاد ه
1500
1
بلوار ش د رجا
7
شاهد
1100
1
بلوار ش د رجا کوچه جنب هنرستان
8
ایستگاه 12فرهنگ شهر
2800
1
بلوار ش د رجا جنب پل هوا
9
نیایش پشت مله
1000
1
آخر بلوار ن ا ش فرع از بلوار چمران
10
کوی جماران
500
1
آخر خیابان خلبانان
11
پل باغ صفا
4000
1
پل باغ صفا
12
12 متری نمازی
2600
1
ستارخان 12متری نمازی
 
جمع
32000
 
 
13
کوزه گر
3630
2
م دان کوزه گر سمت راست به طرف پل غد ر
14
آبجوار
2500
2
پشت خ ابان دشت چنار
15
فدک
1500
2
بعداز پل غد ر سمت راست
16
دو راه قلعه
2080
2
حد فاصل م دان کوره گر چهار راه مقر سمت راست
17
شهرک ول عصر
2340
2
حدفاصل کوره گز و پل غد ر سمت چپ کوچه
18
احمد شمال
3056
2
آخر احمد شمال به طرف درب چهارم ارتش
19
عرفان
2420
2
آخر خ ابان ش ش گر ابتدا حس ن جد د
20
حس ن
1319
2
اول خ ابان حس ن جد د روبرو دب رستان عرفان
21
ش خ عل چوپان
120
2
حد فاصل سه راه دارالرحمه تا ش خ عل چوپان
 
جمع
18965
 
 
22
ابوالکلام
1320
3
فلکه اطلس به طرف دروازه قرآن م دان ابوالکلام
23
هجرت
1500
3
فلکه اطلس به طرف بلوار هجرت
24
بلوار گلستان
495
3
بلوار گلستان جنب فروشگاه زنج ره ا رفاه
25
بولوار نصر
6197
3
بلوار نصر نرس ده به شرکت زمزم
26
بلوار هفت تنان
4000
3
بلوار هفت تن روبرو باشگاه ورزش
27
آزادگان
1100
3
کوی آزادگان خیابان مریم
28
ش ید قرنی
1000
3
بلوار صیاد شیرازی ابتدای خیابان ش ید قرنی
29
بلوار قائم
2000
3
میدان اطلسی
 
جمع
17612
 
 
30
ش د دستغ ب
5000
4
پشت باغ جنت
31
یاسمن
4000
4
بلوارسجاد ه جنب بهدار
32
بنفش
1800
4
بلوار عدالت روبرو پارک هاشم
33
زنبق
1900
4
بلوار ام رکب ر پشت کارخانه خ ساز
34
نرگس
2500
4
واقع در پشت پلس راه شیراز - کازرون
35
امام رضا
5850
4
بلوار عدالت جنوب جنب کارواش فتاح الله زاده
36
سوسن
2106
4
بلوار ام ر کب ر پشت شرکت نفت
37
ن لوفر
2500
4
پشت شرکت نقت
38
ارغوان
2263
4
خیابان پوربیرگ
 
جمع
27919
 

 


منبع : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
۹۸۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
سرپرست سازمان
محمدرضا زندیه
محمدرضا زندیه
دیدار عمومی با
رئیس سازمان
دوشنبه ها 10 الی 13


آخرین اخبار
        

پیام تسلیت

۱۳۹۹/۰۸/۱۹
  
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳